ආයුර්වේද රෝහල් සහ මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා ආයුර්වේද රෝහල් සහ මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා
ආයුර්වේද රෝහල් සහ මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා
ආයතනයේ නම දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය
මීගොඩ ආයුර්වේද රෝහල 011-2751327 011-2751327
මීරිගම දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද රෝහල 033-2270028
මොල්ලිගොඩ  දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද රෝහල 038-2294517 038-2294517
ලුනාව  දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද රෝහල 011-2647031
කැස්බෑව ග්‍රාමීය ආයුර්වේද රෝහල 011-2702020 011-2702020
ආනියාකන්ද  ග්‍රාමීය ආයුර්වේද රෝහල 011-2232770 011-2232770
කඳුබොඩ ග්‍රාමීය ආයුර්වේද රෝහල 011-2403665
නෑබොඩ ග්‍රාමීය ආයුර්වේද රෝහල 034-2242023
වීදියගොඩ ග්‍රාමීය ආයුර්වේද රෝහල 038-2292306 038-2292306
රත්මලාන මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව 011-3153580
අවිස්සාවේල්ල මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව 036-3862575
හෙට්ටියාකන්ද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව 034-3444906
පොල්ගම්පොල මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව 034-3944561
කුඩාඋඩුව මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව 072-1698278
අකරගම මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව 072-3222802
ඉංගිරිය  මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව 034-2269235
දෙවෙලපොල  මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව 011-3107443
දඹුව මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව 011-3109546
පින්නකැලේවත්ත මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව 031-361526
කඩවත මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව 011-3102500
මොරොන්තුඩුව මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව 038-3388867
නිට්ටඹුව මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව 033-3437916
මිනුවන්‍ගොඩ මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව 011-3105255
හංචාපොල මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව 033-3650304
මහර මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව 011-3102052
හීනටියන මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව 011-3105255
පොතුවිල මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව 034-3943676
පොරුවදණ්ඩ මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව 034-3447164

මුල් පිටුව

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත

ප්‍රධාන මෙනුව