ප්‍රධාන මෙනුව

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත

වෛද්‍ය කේ. සී. කිරුලපන

කළුතර දිස්ත්‍රික් ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි 

 

ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවාවෙන් ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

හැඳින්විම

 

කළුතර දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවාව කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ 14 ක ආවරණය කරමින් ව්‍යාප්ත වී පවතී. කළුතර දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය මඟින් මෙම කොට්ටාශ 14 හි සිදු කරන ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය කටයුතු අධීක්ෂණය,නියාමනය හා සමායෝජනය කිරීම බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිපාලනය යටතේ සිදු කරනු ලබයි.