දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද රෝහල - මීරිගම ග්‍රාමීය රෝහල - ආනියාකන්ද

හැඳින්වීම
කොළඹ මිගමුව ප්‍රධාන මාර්ගයට සමීපව කඳාන දිස්ත්‍රික් රෝහලට හා හෙද විදුහලට යාබදව පිහිටා ඇත. මෙම රෝහළ තුළ බාහිර රෝගී අංශය, නේවාසික ප්‍රතිකාර හා ඖෂධ නිෂ්පාධනාගාරයක් සමන්විතය. නේවාසික රෝගී අංශය ගැහැණු, පිරිමි වාට්ටු වලින් සමන්විත වේ. රෝහලේ සේවා ප්‍රදේශවාසී ජනතාවට නොමිලේ ලබාගත හැකිය.  රෝහළ තුලින් ප්‍රතිකාර ලබා ගත හැකි   වෙලාව පෙ. ව. 8.00 සිට 4.00  දක්වා. 
රෝහළ ආරම්භය - වර්ෂ 1991
.01.25 දින ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාවක් ලෙස කාර්යමණ්ඩලය 4කගෙන් ආරම්භ කර ඇත.
ප්‍රථම කාර්ය භාර වෛද්‍ය නිලධාරි  - මාලනී බියට්‍රස් පතිරණ මිය
වත්මන් කාර්ය භාර වෛද්‍ය නිලධාරි   - කේ. ඒ. ඒ. එල්. සමරසිංහ මිය.

ග්‍රාමීය රෝහල - ආනියාකන්ද
සිතියම
තොරතුරු
ලිපිනය :

ග්‍රාමීය රෝහල - ආනියාකන්ද, කඳාන

දුරකථන :

0112 232 770විද්‍යුත් තැපැල
වැදගත් සබැදියන්
ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය ඒකකය
ප්‍රාදේශීයලේකම් කාර්යාලය

මුල් පිටුව

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත