දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද රෝහල - මීරිගම දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද රෝහල - මීරිගම

හැඳින්වීම
මීරිගම දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද රෝහල බස්නාහිර පළාත් සභාවට අයත් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි ප්‍රධාන ආයුර්වේද රෝහල වේ. එය මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයෙහි  ගිරිඋල්ල නිට්ටඹුව ප්‍රධාන මාර්ගය ඉදිරිපස සණස බැංකුව හා ඉඳිපරපේ උප තැපැල් කාර්යාලය අතර පිහිටා ඇත.
මෙම ස්ථානයේ මීට පෙර කෝපිවත්ත කණිෂ්ඨ විදුහල පිහිටා තිබී ඇති අතර මෙම පාසල වසා දැමීමෙන් පසු විදුහල් භූමියේ තිබූ පාසල් ගොඩනැගිලි වැඩි දියුණු කර මෙම රෝහල 1997 මැයි 30 වන දින ආරම්භකර ඇත. බාහිරාංශය, ගැහැණු හා පිරිමි රෝගීන් 25 කට ප්‍රතිකාර කළ හැකි වාට්ටු 2 ක්, මුලුතැන්ගෙය හා අවශ්ය අනෙකුත් පහසුකම්  සපයා රෝහල ආරම්භකර ඇත. රෝහලේ අවශ්‍යතා සඳහා කුඩා ප්‍රමාණයේ ඖෂධ නිෂ්පාදනාගාරයක් පසුව ඉදිකර ඇත.
බාහිර ප්‍රතිකාර අංශය සඳහා ඉදිකරන ලද නව දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල හා වෛද්‍ය නිලධාරි නිල නිවාසය විවaත ඇත්තේ 2005 මාර්තු 06 වන දිනයි.  පසුව එවකට පැවති බාහිර ප්‍රතිකාර අංශය පංචකර්ම ප්‍රතිකාර ඒකකයක් ලෙස වැඩිදියුණු කර ඇත. 
2014 වර්ෂයේ දී ගැහැණු හා පිරිමි වාට්ටු ඉදිරිපස ඇති ශාලාව වෙන්කර රෝගීන් 6 දෙනෙකු සිටිය හැකි පරිදි වාට්ටු වැඩිදියුණු කරන ලදී. ඒ අනුව රෝගී ඇඳන් සංඛ්‍යව 25 සිට 35 දක්වා වැඩිවිය.
2012 වර්ෂයේ දී මෙම රෝහල සේවක හා වැටුප් කොමිෂන් සභාව මගින් දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද රෝහලක් ලෙස වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය  කාර්ය මණ්ඩල සංඛ්‍යාව වැඩිකර ඇත. ඒ අනුව වෛද්‍ය අධිකාරී ඇතුලුව වෛද්‍ය නිලධාරින් 11ක් රෝහලට අනුයුක්ත කර ඇත. 
2013 වර්ෂයේ දී බාහිර ප්‍රතිකාර අංශයේ සන්ධි වාත සායනය, ගුද රෝග සායනය, දියවැඩියා සායනය සහ කැඩුම් බිඳුම් සායනය ද  2014,2015,2016 වර්ෂවලදී බාහිර ප්‍රතිකාර අංශයේ සේවාවන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මෙම සායනවලට අමතරව  වෛද්‍ය සායන  ආරම්භ කරන ලදී.

දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද රෝහල - මීරිගම
සිතියම
තොරතුරු
ලිපිනය :

දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද රෝහල, ඉදිපරපේ
මීරිගම

දුරකථන :

0332270028


විද්‍යුත් තැපැල
වැදගත් සබැදියන්
මීරිගම ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය ඒකකය
මීරිගම ප්‍රාදේශීයලේකම් කාර්යාලය

මුල් පිටුව

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත