හැදින්වීම

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලය මගින් දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය කොට්ඨාශ 13 හි ප්‍රජා සෞඛ්‍ය කටයුතු  අධීක්ෂණය, නියාමනය හා සමායෝජනය කිරීම, බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිපාලනය යටතේ සිදු කෙරේ. 
ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි
වෛද්‍ය. J.K. මහේල සම්පත්

කාර්යයන්

ආයුර්වේද දේපාර්තමේන්තුව සමග දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය  කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම
ප්‍රජා සෞඛ්‍යව්‍යපෘති සංවිධානය කිරීම

දිස්ත්‍රික්කයේ පැවැත්වෙන ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සායන කටයුතු සංවිධානය කිරීම

දිස්ත්රික්කයේ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය දත්ත ලබා ගැනීම.

දෙශීය වෛද්‍ය ආයතන නියාමනය සදහා අවශ්‍ය නිර්දේශ ලබා දීම.

දේශීය ඔෂධීය පැලැටි පිළිබද වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

දේශීය පානවර්ග ජනතාව අතර ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම

දේශීය ආහාර වර්ග ජනතාව අතර ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම

පාරම්පරික වෛද්‍ය වරුන්ගේ දැනුම සංවර්ධනය  හා දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම සංරක්ෂණය කිරීමේ කටයුතු සංවිධානය කිරීම.
සිතියම
තොරතුරු
ලිපිනය :

දිස්ත්‍රික් ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය
කච්චේරි සංකිර්ණය, බැන්ඩියමුල්ල, ගම්පහ

දුරකථන :

0712446831 , ෆැක්ස් : 


විද්‍යුත් තැපැල

වැදගත් සබැදියන්
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය

මුල් පිටුව

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත