කොළඹ දිස්ත්‍රික් ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලය
වෛද්‍ය විකුම් චන්ද්‍රරත්න
දිස්ත්‍රික් ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවයේ අරමුණු

ආයුර්වේද දැනුම සෞඛ්‍ය සංරක්ෂණය සදහා පුළුල් ලෙස යොදා ගැනීම

ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය ගැටළු සදහා ආයුර්වේද මථානුකූලව විසදුම් ලබාදීම

ප්‍රජ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාවලියේදී ප්‍රජා සහභාගීත්වය හා දායකත්වය ඵලදායී ලෙස යොදා ගැනීම

ඖෂධීය හා  පෝෂණීය වටිනාකමක් ඇති සම්පත් සංරක්ෂණය, සංවර්ධනය හා තිරසාර භාවිතය සදහා සාමුහික ප්‍රජා ක්‍රියාකාරිත්වය ගොඩනැගීම

ආයුර්වේද සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුව තම ජීවන රටාව ගොඩනගාගත් සංවිධානගත ප්‍රජාවක් ඇතිකිරීම.


මුල් පිටුව

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත

දැක්ම
බස්නාහිර පළාතේ ජනතාවට දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම මගින් නිරෝගී බව ලබාදෙන විශිෂ්ඨතම ආයතනය බවට පත්වීම


මෙහෙවර
බස්නාහිර පළාතේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය රැක ගැනීමට දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම භාවිතයට පෙළඹවීම මගින් දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම තිරසාර භාවිතය සංරක්ෂණය කිරීම හා ස්වභාවධර්මයට අනුව ජීවත් වීමට හුරු කිරීම