හැඳින්වීම

 

කොළඹ , ගම්පහ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික් ආවරණය කරමින් බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් අඛණ්ඩව පවත්වා ගෙන යනු ලබන ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවාව මහජනතාවගේ නිරෝගී යහපැවැත්ම උදෙසා මාහැඟි දායකත්වයක් සපයනු ලබයි. මූලික ආයුර්වේද සංකල්පයන්ගේ දැක්වෙන පරිදිස්වාස්ථස්‍ය ස්වාස්ථ රක්ෂණම්” පුද්ගලයාගේ නිරෝගී බව ආරක්ෂා කර ගැනීම පෙරදැරිව බස්නාහිර පළාත තුල මෙම ප්‍රජා  සෞඛ්‍ය සේවාව ව්‍යාප්තව පවතී.

බස්නාහිර පළාත තුළ කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර දිස්ත්‍රික්ක තුන ආවරණය වන පරිදි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 40 ආවරණය කරමින් ආසන්න වශයෙන් ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 20කට එක ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය  නිලධාරීවරයකු  සේවය සදහා පත් කර ඇත.

ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍යවරුන් විසින් බස්නාහිර පළාත් වාසීන්ගේ කායික මානසික සෞඛ්‍ය වර්ධනය සඳහා විවිධ ව්‍යපෘති සහ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරයි.

 

සුව ගෙවත්ත, සුවකෙත හා ඇල්හේන ව්‍යාපෘතිය
ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරින් සදහා වූ කාර්ය සාධන ඇගයුම් ආකෘතිය   2019

බාගත කරගන්න

මුල් පිටුව

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත

ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය සේවය
ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ තොරතුරු