දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද රෝහල හා පංචකර්ම මධ්‍යස්ථානය : මොල්ලිගොඩ
සිතියම
තොරතුරු
ලිපිනය :

දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද රෝහල , මොල්ලිගොඩ, වාද්දුව

දුරකථන :
0382294517 /  0714445453
FAX - 0382294517


විද්‍යුත් තැපැල
ayurvedamolligoda@outlook.com

වැදගත් සබැදියන්
ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය ඒකකය
ප්‍රාදේශීයලේකම් කාර්යාලය
රෝහලේ පැවැත්වෙන වෛද්‍ය සායන
.

රෝහලෙහි  හැදින්වීම (පිහිටීම)

බස්නාහිර පළාතේ කඵතර දිස්ත්‍රික්කයේ, පානදුර ආසනයේ මොල්ලිගොඩ ග්‍රාමයේ 704 බී / මොල්ලිගොඩ උතුර ග්‍රාමසේවා කොට්ඨාශයේ ගාල්ල කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ග්‍රාම සංවර්ධන මාවතේ  සිට මීටර් 100 පමණ ගොඩබිම දෙසට පිහිටා ඇත
.

මුල් පිටුව

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත

රෝහලේ ඉතිහාසය

1989.12.30 ප්‍රජා ශාලාවක්ව පැවති ගොඩනැගිල්ල, මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාවක් බවට ජනතා අයිතියට පැවරීම.

 

ලබාගත් සම්මාන

1.  බස්නාහිර පලාත් හොදම ආයුර්වේද රෝහල

2. ඵලදායීතා සම්මානය

3. ක්‍රිකට් කුසලතාවය, බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද රෝහල් අතර.

 

ඉහත ඉතිහාසය තුල මෙම රෝහල බස්නහිර පළාතේ හොදම ආයුර්වේද වශයෙන් තොරා පත්කර  ගැනීම නිසා  ඒවකට බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින්  මෙම රෝහලට ගෙවන වාට්ටු සහිත  පංචකර්ම ඒ්කකයක්  ලබා දීමට තීරණය කරන ලදී.

 

ඉහත ඉතිහාසය තුල මෙම රෝහල බස්නහිර පළාතේ හොදම ආයුර්වේද වශයෙන් තොරා පත්කර  ගැනීම නිසා  ඒවකට බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින්  මෙම රෝහලට ගෙවන වාට්ටු සහිත  පංචකර්ම ඒ්කකයක්  ලබා දීමට තීරණය කරන ලදී.

 ඒ් අනුව  2013 වර්ෂයේ සිව් මහල්  ගොඩනැගිල්ලක්  සහිත පංචකර්ම මධ්‍යස්ථානය ජනතා අයිතියට පවරන ලදී.  ඒහිදී මෙම ගොඩනැගිල්ලේ  ඉදිකිරීමට භූමි ප්‍රදේශයක් වශයෙන් ලබා ගත්  පර්චස් 20 ක් රෝහලටම යාබද ඉඩම් කැබැල්ල ඒවකට මොල්ලිගොඩ  ග්‍රාමයේ ක්‍රීඩා භූමිය විය.  ඒය රෝහල වෙත ලබා ගැනීමට නම් වෙනත් ඉඩම් කැබැල්ලක්  ගම් වාසීන් වෙත ලබා දීමට  සිදු විය. මෙහිදි රෝහලට නුදුරින්  පිහිටි පර්චස් 60 ක ස්වර්ණභූම් ඔප්පු සහිත සහිත ඉඩම් කැබැල්ලක්  පරිත්‍යාගශීලීන් විසින් රෝහලේ  කමිටුවේ  මූලිකත්වයෙන්  ලබාගෙන ඒවකට බස්නාහිර පළාත් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ  ප්‍රතිපාදන හරහා  ඒම ඉඩම් කැබැල්ල ක්‍රීඩා භූමියක් බවට පරිවර්තනය කර  ඒය ජනතා අයිතියට පවරා, අප රෝහලට මෙම යාබද ඉඩම ලබා ගන්නා ලදී. ඒ් අනුව බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය, රුපියල්  මිලියන 80 ක් වියදම් කර මෙම සිවි මහල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකරවන ලදී.

 

ප්‍රතිකාර හා සේවාවන් (බාහිර/ නේවාසික)

බාහිර අංශය - දෛනිකව රෝගීන් 200-300 අතර සංඛ්යාවක් ප්රතිකාර ලබා ගැනීමට පැමිනීම.

නේවාසික - වාට්ටු 02 (ගැහැණු/ පිරිමි) ඇදන් 40

 

මීට අමතරව රෝහලෙන් පරිබාහිරව පහත ආකාරයට සායන පැවැත්වීම සිදු වේ.

අගහරුවාදා -  ගොරකාන

බ්‍රහස්පතින්දා -  ගමගොඩ 

සෙනසුරාදා -  මාලමුල්ල

මාසයේ 1 හා 3 සතියේ සදුදා දින - කඵදෑවල

මාසයේ 1 හා 3 සතියේ අගහරුවාදා - රතුවත්ත

 

 සායනය

 දිනය

ශල්‍ය සායනය

 සදුදා    

 ස්ත්‍රී රෝග සායනය

 බදාදා

 සමේ රෝග සායනය / සන්ධි රෝග සායනය

 බ්‍රහස්පතින්දා

 මධුමේහ සායනය

 සිකුරාදා

වෛද්‍ය අධිකාරී   - ඩී. සේනානායක