ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත -  ශ්‍රී ලංකාව
ஆயுர்வேத  திணைக்களம் - மேல் மாகாணம் - இலங்கை 
DEPARTMENT OF AYURVEDA - WESTERN PROVINCE  - SRI LANKA